Marketing strategy for real estate product - The case of Vinaconex: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54930Marketing strategy for real estate product - The case of Vinaconex: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54930