Application of mathematics models in short - term investment decisions : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54975Application of mathematics models in short - term investment decisions : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54975