Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54975
Title: Application of mathematics models in short - term investment decisions : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 04
Authors: Tran, Phuong Lan
Chu, Thanh
Do, Thi Quynh An
Keywords: Mô hình toán học;Quản trị kinh doanh;Đầu tư ngắn hạn
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: 109 p. + CD ROM
Nghiên cứu và ứng dụng một vài mô hình toán học trong việc ra quyết định đầu tư ngắn hạn trong tài sản lưu động như: mô hình quyết định tồn quỹ tiền mặt, mô hình quyết định tồn kho và mô hình quyết định khoán phải thu hay chính sách bán chịu hàng hóa. Nghi (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Business Administration -- Khoa Quản trị kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54975
Appears in Collections:HSB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : A_L0_00028_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.