Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55048
Title: Chính sách lương thưởng, phúc lợi tại Công ty TNHH MTV kinh doanh và dịch vụ ô tô Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Đinh, Văn Toàn
Hoàng, Thị Minh Huệ
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Citation: Hoàng, T. M. H. (2015). Chính sách lương thưởng, phúc lợi tại Công ty TNHH MTV kinh doanh và dịch vụ ô tô Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về chính sách lương thưởng, phúc lợi trong doanh nghiệp. Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng chính sách lương thưởng phúc lợi tại Công ty TNHH MTV Kinh doanh và dịch vụ ô tô Hà Nội.Chương 4: Giải pháp hoàn thiện chính sách lương thưởng phúc lợi tại Công ty TNHH MTV Kinh doanh và dịch vụ ô tô Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55048
Language: vi
Format Extent: 71 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005565.pdf
  • Description : 
  • Size : 758.95 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.