Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55055
Title: Chiến lược phát triển lĩnh vực kinh doanh xăng dầu của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05
Authors: Vũ, Xuân Quang, người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Sự
Keywords: Chiến lược kinh doanh;Xăng dầu;Tổng công ty xăng dầu Việt Nam
Issue Date: 2007
2010-11-13
2013-12-03
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận -- Chương 2: Nghiên cứu thực trạng và phân tích xây dựng chiến lược phát triển lĩnh vực kinh doanh xăng dầu của PETROLIMEX -- Chương 3: Kết luận và kiến nghị
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa quản trị kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55055
Appears in Collections:HSB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KD00042_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 37.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.