Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55056
Title: Một số giải pháp xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện Bắc Ninh: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05
Authors: Nguyễn, Việt Anh, người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Phúc
Keywords: Quản trị kinh doanh;Nhân sự;Chuyên môn;Bắc Ninh
Issue Date: 2007
2010-11-13
2013-12-03
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận -- Chương 2: Kết quả điều tra, khảo sát tại UBND huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh -- Chương 3: Phân tích, đánh giá, phát hiện vấn đề trên cơ sở kết quả nghiên cứu ở Chương 2 -- Chương 4: Đề xuất các giải pháp cụ thể và kết luận
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa quản trị kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55056
Appears in Collections:HSB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KD00041_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 72.8 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.