Một số giải pháp xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện Bắc Ninh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55056Một số giải pháp xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện Bắc Ninh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55056