Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55057
Title: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Bùi, Xuân Phong
Nguyễn, Thị Nhung
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Citation: Nguyễn, T. N. (2015). Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho người lao động. Chương 2: Phương pháp luận và thiết kế nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Đông đô. Chương 4: Kết luận và kiến nghị giải pháp.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55057
Language: vi
Format Extent: 85 tr. + CD-ROM
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006032.pdf
  • Description : 
  • Size : 997.8 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.