Nghiên cứu bào chế Nano Doxorubicin đa chức năng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55069Nghiên cứu bào chế Nano Doxorubicin đa chức năng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55069