Đánh giá tác dụng ức chế Enzym Acetylcholinesterase In Vitro của các phân đoạn dịch chiết hoàng liên (Coptis Chinensis Franch)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55071Đánh giá tác dụng ức chế Enzym Acetylcholinesterase In Vitro của các phân đoạn dịch chiết hoàng liên (Coptis Chinensis Franch)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55071