Nghiên cứu động học giải phóng dược chất của viên cốt trơ đa lớp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55103Nghiên cứu động học giải phóng dược chất của viên cốt trơ đa lớp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55103