Bụt & Phật ... là một?

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55228Bụt & Phật ... là một?

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55228