Phật giáo Việt Nam thời kỳ 1947-1954

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55305Phật giáo Việt Nam thời kỳ 1947-1954

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55305