Ý nghĩa hoa sen trong đạo Phật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55307Ý nghĩa hoa sen trong đạo Phật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55307