Rồng thời Lý và biểu tượng Phật giáo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55321Rồng thời Lý và biểu tượng Phật giáo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55321