Cơ học kỹ thuật. Tập 1, phần tĩnh học và động học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55360Cơ học kỹ thuật. Tập 1, phần tĩnh học và động học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55360