Tư bản : phê phán khoa kinh tế chính trị. Tập thứ hai. Quyển 2, quá trình lưu thông của tư bản

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55362Tư bản : phê phán khoa kinh tế chính trị. Tập thứ hai. Quyển 2, quá trình lưu thông của tư bản

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55362