Giáo trình thanh toán quốc tế : dành cho các trường đại học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55363Giáo trình thanh toán quốc tế : dành cho các trường đại học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55363