Hình tượng con trâu trong thơ thiền đời Trần

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55429Hình tượng con trâu trong thơ thiền đời Trần

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55429