Sự uyển chuyển trong quá trình tiếp cận cặp phạm trù triết học "Sắc" - "Không" của Phật giáo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55433Sự uyển chuyển trong quá trình tiếp cận cặp phạm trù triết học "Sắc" - "Không" của Phật giáo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55433