Một vài đính chính vê ngày thành lập Hội Phật giáo Bắc Kỳ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55440Một vài đính chính vê ngày thành lập Hội Phật giáo Bắc Kỳ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55440