Một số vấn đề đặt ra cho phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh biến đổi toàn cầu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55457Một số vấn đề đặt ra cho phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh biến đổi toàn cầu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55457