Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo xây dựng nguồn nhân lực từ năm 2001 đến năm 2013 : Luận án TS.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55458Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo xây dựng nguồn nhân lực từ năm 2001 đến năm 2013 : Luận án TS.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55458