Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55459
Title: Xây dựng mô hình sinh kế bền vững ở khu dự trữ sinh quyển thế giới ứng phó với biến đổi khí hậu (trường hợp nghiên cứu ở khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An)
Authors: Khanh Ngoc Nguyen, Anh Hong Nguyen
Keywords: Mô hình, sinh kế bền vững, khu dự trữ sinh quyển, biến đổi khí hậu, phát triển.
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32, Số 1S (2016) 275-281;
Abstract: Dân cư sống trong các khu dự trữ sinh quyển là hệ quả lịch sử, vì thế, xây dựng mô hình sinh kế bền vững cho dân cư ở các khu dự trữ sinh quyển là cấp thiết trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu và phát triển KT-XH hiện nay ở Việt Nam. Nguyên lý hài hòa là phát triển nguồn vốn tài nguyên đa dạng sinh học để bảo tồn và sử dụng vốn gia tăng tài nguyên ĐDSH để xây dựng sinh kế bền vững. Từ đó, mô hình sinh kế bền vững ở khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An được xác định là: “rừng đa tầng, biển đa dạng – đất, ruộng đa canh – nhà đa giàn”
Description: tr. 275-281
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55459
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 4448-145-8269-1-10-20170428.pdf
  • Description : 
  • Size : 200.71 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.