Đọc lại mấy giai thoại về tài ứng đối của người Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55461Đọc lại mấy giai thoại về tài ứng đối của người Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55461