Cột Kinh đá ở Chùa Nhất Trụ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55463Cột Kinh đá ở Chùa Nhất Trụ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55463