Đã bắt đầu công việc tu bổ hai pho tượng chùa Đậu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55480Đã bắt đầu công việc tu bổ hai pho tượng chùa Đậu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55480