Policy and Management Studies : [85]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 85
 • 4174-133-8136-3-10-20190513.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Minh Quân (2019)

 • Với mục tiêu đánh giá khách quan và có hệ thống về chính sách phát triển nhóm nghiên cứu mạnh (NNCM) ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), nhằm giúp các nhà quản lý của ĐHQGHN có thể tham khảo và điều chỉnh chính sách nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) của Trường. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung xem xét các chính sách phát triển NNCM ở ĐHQGHN, trên cơ sở phân tích và đánh giá tổng thể 3 nhóm chính sách gồm: (1)Nhóm chính sách đầu tư, phát triển nguồn nhân lực; (2) Nhóm chính sách cải thiện môi trường và điều kiện nghiên cứu; (3)Nhóm chính sách hợp tác và phát triển. Với mỗi nhóm chính sách, chúng tôi sẽ xem xét nội dung, kết quả đạt được,...

 • 4166-133-8127-3-10-20190513.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Thị Thanh Trúc; Nguyễn, Ngọc Thảo Vy (2019)

 • Nghiên cứu này tập trung đánh giá thực trạng lãng phí sản xuất tại các nhà máy chế biến tinh bột sắn tại Tây Nguyên. Thông qua phương pháp phỏng vấn bằng chuyên gia, phỏng vấn bằng bảng câu hỏi 250 nhân viên và cán bộ quản lý tại các nhà máy, kết quả cho thấy lãng phí trong sản xuất như không có sự cân bằng trong sản xuất, thiết bị hỏng hóc, không ổn định, quy trình chưa được chuẩn hóa, các thao tác mỗi công nhân mỗi khác nhau, các khuyết tật lặp đi lặp lại không có các biện pháp đề xuất cải tiến… ở mức lãng phí cao. Bài báo đề xuất cần có sự ký kết giữa nhà máy với hộ nông dân nhằm đảm bảo sự cân bằng trong sản xuất, nâng cấp công nghệ, chuẩn hóa quy trình, xây dựng các chính sách kh...

 • 4167-133-8128-3-10-20190513.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Công Nhất (2019)

 • Biến đổi khí hậu hiện được coi là một trong những “vấn đề toàn cầu” mang tính cấp bách nhất mà nhân loại đang quan tâm giải quyết. Trong bối cảnh đó đã xuất hiện ngày càng nhiều các ngành khoa học nghiên cứu về sinh thái gọi chung là các khoa học về sinh thái trong đó có triết học sinh thái. Triết học sinh thái là một thuật ngữ được dùng để diễn đạt về một chuyên ngành triết học mới xuất hiện từ những năm 1980 của thế kỷ trước. Mặc dù mới xuất hiện nhưng triết học sinh thái lại tỏ ra có một ảnh hưởng ngày càng to lớn bởi không chỉ tính chất liên ngành trong nghiên cứu mà còn thể hiện tính thực tiễn, tính thời đại mang tính cấp bách của nó. Trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận ch...

 • 4173-133-8131-3-10-20190513.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Kim Khánh Ly; Nguyễn, Thị Ngọc Anh; Nguyễn, Thu Trang (2019)

 • Hiện nay, khi mà các quốc gia trên thế giới đều đang hướng đến một nền kinh tế năng động và phát triển thì không thể không nói đến yếu tố “nguồn lao động”. Rõ ràng, đây là một yếu tố có ảnh hưởng rất lớn vì khi nguồn lao động có chất lượng cao thì quá trình phát triển kinh tế sẽ thuận lợi, dễ dàng hơn và ngược lại. Tuy nhiên, một thực tế đang trở thành vấn đề đáng quan tâm hiện nay đó chính là quá trình di động xã hội của các nguồn lao động, trong đó có nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao. Hiện tượng này trong các tổ chức, các quốc gia ngày càng diễn ra phổ biến và phức tạp hơn. Có nhiều biểu hiện của hiện tượng di động xã hội của nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao nhưng trong bài vi...

 • 4156-133-8126-3-10-20190513.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Phú Hải (2019)

 • Nghiên cứu về kiểm soát quyền lực trong chu trình chính sách công là cách tiếp cận mới và phù hợp trong khoa học chính sách công. Đó là sự xem xét tính động của kiểm soát quyền lực chính trị, cách tiếp cận này làm bộc lộ vai trò của các chủ thể chính trị - xã hội trong kiểm soát quyền lực. Nghiên cứu phân tích vai trò của các chủ thể trong hệ thống chính trị đối với chu trình chính sách công; làm rõ cơ chế kiểm soát quyền lực đối với các chủ thể cốt lõi trong chính sách công: kiểm soát quyền lực đối với Đảng Cộng sản Việt Nam với sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong hoạch định chính sách công, đánh giá chính sách công; kiểm soát quyền lực đối với Nhà nước v...

 • 4150-133-8125-3-10-20190513.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Huyền Trang (2019)

 • Khoa học, Công nghệ và Đổi mới (STI) đóng vai trò rất khác nhau ở các nước phát triển và đang phát triển. Tại các nước phát triển với nhiều điều kiện tiên tiến, STI là động lực thúc đẩy đổi mới công nghệ, đồng thời đóng vai trò chủ đạo trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Trái lại, ở các nước đang phát triển, STI có vai trò không đáng kể do cấu trúc kinh tế và xã hội lạc hậu và sự phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ nước ngoài. Gần đây, cùng với sự thừa nhận về những lợi ích to lớn của STI trong hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội và quá trình công nghiệp hóa, nhận thức về tính thiết yếu của STI tại các nước đang phát triển đã ngày một gia tăng. Vấn đề hiện tại nằm ở chỗ làm...

 • 4170-133-8130-3-10-20190513(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Phương Trang; Trần, Tiến Anh (2019)

 • Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, việc đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp có thể được xem xét dưới góc độ đánh giá về năng lực công nghệ ứng dụng trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Kết quả dựa trên phương pháp tổng hợp tài liệu theo hướng tiếp cận năng lực của con người trong chuỗi hoạt động từ việc lựa chọn công nghệ theo năng lực, khả năng sử dụng công nghệ và phát triển công nghệ. Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí đánh giá năng lực công nghệ: (1) Năng lực tìm kiếm công nghệ, (2) năng lực tiếp nhận công nghệ, (3) năng lực làm chủ công nghệ, (4) năng lực cải tiến và (5) năng lực đổi mới về nguyên lý công nghệ

 • Chính quyền địa phương và thực hiện chính sách ứng phó biến đổi khí hậu tại Trung Quốc Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Hoài Sơn; Nguyễn, Văn Hòa (2018)

 • Trên cơ sở nghiên cứu một số tài liệu thứ cấp liên quan đến thực hiện chính sách biến đổi khí hậu ở chính quyền địa phương của Trung Quốc, bài viết tiến hành tổng thuật lại cách thức mà Trung Quốc làm cho chính quyền địa phương trở thành một chủ thể không thể thiếu trong quá trình thực hiện chính sách này. Từ đó phân tích và rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Bài viết đúc kết được bốn bài học. Thứ nhất là cần kết hợp cách tiếp cận từ dưới lên và từ trên xuống trong quy trình chính sách ứng phó biến đổi khí hậu. Thứ hai, chính quyền địa phương phải thật sự chuyển hoá, lồng ghép các mục tiêu về môi trường vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương mình. Thứ ba, x...

 • Cách tiếp cận thị trường trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu Kinh nghiệm Hoa Kỳ.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Nam; Hoàng, Thị Huê (2018)

 • Đẩy mạnh cách tiếp cận thị trường, giúp giảm gánh nặng cho Nhà nước và huy động được nguồn lực của nhiều thành phần trong xã hội, đang là xu hướng vận động chung của các chính sách trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bài viết này phân tích bản chất của cách tiếp cận này và bàn luận về các điều kiện cần để thực hiện thành công, dựa trên các kinh nghiệm từ Hoa Kỳ và một số nước có nền kinh tế thị trường phát triển. Đặc biệt, bài viết còn tổng hợp một số giải pháp cụ thể, là bài học có thể được áp dụng tại Việt Nam khi thực hiện cách tiếp cận này

 • Towards the Higher Education 4.0 – Characteristics and Criteria.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Đức; Nguyễn, Hữu Thành Chung; Nghiêm, Xuân Huy; Mai, Thị Quỳnh Lan; Trần, Thị Bích Liễu; Hà, Quang Thụy; Nguyễn, Lộc (2018)

 • Giáo dục đại học đáp ng với cuộc cách mạng công nghiệp lần th tư (gọi tắt “đại học 4.0”) trong nghiên cứu này được xác định là mô hình đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo, trong đó thành tố đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là triết lý, mục tiêu và phương thức tạo ra giá trị gia tăng; còn thành tố thông minh là phương thức và điều kiện tổ chức thực hiện dựa vào các tiến bộ của công nghệ 4.0. Các đặc trưng cơ bản của mô hình đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo được mô tả trong mô hình “543”, bao gồm: đào tạo định hướng khởi nghiệp (mô hình 5 trong 1); nghiên cứu hàn lâm định hướng đổi mới sáng tạo; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (mô hình 4 trong 1); đại học thông m...

 • INCLUSIVE LEARNING ENVIRONMENT FOR STUDENTS WITH DISABILITIES IN VIETNAM’S HIGHER EDUCATION – AN ANALYSIS OF THE EXISTING POLICIES AND LEGAL FRAMEWORK.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thuy Anh (2018)

 • Vietnam is one of the countries that have the highest numbers of persons with disabilities (PWDs). According to the 2009 Census there are approximately 6.1 million PWDs accounting for 7.8% of Vietnamese population. Research has shown that the number of PWDs who attend higher education in Vietnam is extremely low and only 0.1% of PWDs has completed a bachelor program at higher education level. The purpose of this paper is to provide an overview of the status of PWDs in Vietnam as well as analyse the country’s legal framework and policies governing PWDs. To this end, the paper firstly presents facts and figures regarding PWDs in Vietnam. Secondly, the paper reviews Vietnam’s commitments...

 • Analysis of Access and Equity in Higher Education System in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vu, Hoang Linh; Nguyen, Thuy Anh (2018)

 • The higher education system in Vietnam has expanded rapidly during the past two decades. Yet, the equity in terms of access to higher education in the country is understudied. This paper is an attempt to look at Vietnam’s current higher education system in terms of access and equity. Using logistic regression model and data from the Vietnam Household Living Standard Survey 2016, the paper also examines the factors explaining the enrolment in higher education in Vietnam. It shows that there has been a wide gap in the access between the rich and the poor, and between the Kinh/Hoa majority and the ethnic minority group in Vietnam. Therefore, public policies to assist disadvantaged group...

 • The role of the commune-level political system in building new rural areas.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Toàn (2018)

 • Bài viết phân tích các vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Bao gồm các vai trò: 1) nắm bắt chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật xây dựng nông thôn mới; 2) tuyến truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới; 3) lãnh đạo lập kế hoạch chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; 4) tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới; 5) kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới; 6) huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới; 7) đề xuất, kiến nghị lên các cơ quan và cấp có thẩm quyền

 • The Policies for Development for Technology and Science information System in Viet nam Maritime University.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Huy Thắng (2018)

 • Bài báo nghiên cứu, đánh giá thực trạng về Hệ thống thông tin khoa học và công nghệ và một số chính sách phát triển hệ thống này tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Mô tả chi tiết các bước áp dụng chính sách và một số ưu nhược điểm trong quá trình thực hiện các chính sách này. Đề xuất thay đổi chính sách đầu tư và phát triển hệ thống thông tin khoa học và công nghệ trong thời gian tới tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

 • Model of Community Participation in Science and Technology Management The Case Study of Ha Nam Province.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Tiến (2018)

 • Quá trình tham gia quản lý khoa học và công nghệ của cộng đồng đang là một xu hướng phát triển mới ở Việt Nam. Sự phát triển này đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và đời sống xã hội. Bài viết này sẽ tập trung trình bày 3 vấn đề chính: i. Khái quát các mô hình quản lý khoa học và công nghệ của cộng đồng hiện nay; ii. Tìm hiểu hai mô hình cộng đồng tham gia quản lý khoa học và công nghệ ở tỉnh Hà Nam; iii. Đưa ra một số nhận xét, kiến nghị cho Hà Nam nói riêng và cả nước nói chung.

 • Assessing the Status of Building and Developing the Excellence Research Groups at Vietnam National University, Hanoi.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Đào, MInh Quân (2018)

 • Với mục tiêu nhìn nhận và đánh giá đúng đắn hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh (NNCM) trong các trường đại học, để từ đó giúp cho các nhà hoạch định chính sách có thể tham khảo và xây dựng được chiến lược phát triển đúng đắn cho nền khoa học và công nghệ (KH&CN) nước nhà. Trong bài viết này chúng tôi lựa đối tượng nghiên cứu để đánh giá là các NNCM ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Tiêu chí đầu vào (input), đầu ra (output) là 2 tiêu chí được chúng tôi sử đụng để đánh giá. Việc đánh giá NNCM sẽ tập trung vào 3 nội dung chính sau đây: (1) Tầm nhìn và thực trạng xây dựng NNCM ở ĐHQGHN; (2) Đánh giá hiệu quả hoạt động của NNCM ở ĐHQGHN; (3) Kết luận.

 • Enhance the Capacity of Innovation in the Enterprises from Experience of South Korea, Malaysia and Propose to Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Văn Khiêm; Hồ, Thế Nam Phương; Bùi, Tiến Dũng (2018)

 • Bài viết này nghiên cứu chính sách nâng cao năng lực đổi mới (innovation) trong doanh nghiệp với kinh nghiệm Hàn Quốc, Malaysia. Đây là hai quốc gia tiêu biểu về thực hiện chính sách nâng cao năng lực đổi mới trong doanh nghiệp thành công. Các quốc gia này có xuất phát điểm với điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ thực hiện các chính sach nâng cao năng lực đổi mới trong doanh nghiệp phù hợp đã giúp họ nhanh chóng trở thành các quốc gia có vị thế cao trên thế giới. Hàn Quốc, Malaysia trước đây có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam hiện nay gợi suy cho nước ta trong hoạch định chính sách nâng cao năng lực đổi mới của các doanh nghiệp.

 • Determinants of Public Debt in Lower-Middle Income Countries.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vu, Duc Thuan (2018)

 • This paper aims is to empirically investigate the influence of macro–economic factors on the changes of the public debt in lower middle-income countries. By applying DGMM regression method on the dataset of 40 countries during the 1996-2015, the study provides empirical evidences on the role of macroeconomic factors on changes of public debt in lower middle-income countries, including trade openness, interest rates, budget surplus, inflation, economic growth, foreign direct investment, infrastructure, financial development. However, the unemployment rate does not have any impact whatsoever on debt to GDP ratios over the period. The study also implies that the policy-makers should give...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 85

Policy and Management Studies : [85]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 85
 • 4174-133-8136-3-10-20190513.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Minh Quân (2019)

 • Với mục tiêu đánh giá khách quan và có hệ thống về chính sách phát triển nhóm nghiên cứu mạnh (NNCM) ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), nhằm giúp các nhà quản lý của ĐHQGHN có thể tham khảo và điều chỉnh chính sách nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) của Trường. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung xem xét các chính sách phát triển NNCM ở ĐHQGHN, trên cơ sở phân tích và đánh giá tổng thể 3 nhóm chính sách gồm: (1)Nhóm chính sách đầu tư, phát triển nguồn nhân lực; (2) Nhóm chính sách cải thiện môi trường và điều kiện nghiên cứu; (3)Nhóm chính sách hợp tác và phát triển. Với mỗi nhóm chính sách, chúng tôi sẽ xem xét nội dung, kết quả đạt được,...

 • 4166-133-8127-3-10-20190513.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Thị Thanh Trúc; Nguyễn, Ngọc Thảo Vy (2019)

 • Nghiên cứu này tập trung đánh giá thực trạng lãng phí sản xuất tại các nhà máy chế biến tinh bột sắn tại Tây Nguyên. Thông qua phương pháp phỏng vấn bằng chuyên gia, phỏng vấn bằng bảng câu hỏi 250 nhân viên và cán bộ quản lý tại các nhà máy, kết quả cho thấy lãng phí trong sản xuất như không có sự cân bằng trong sản xuất, thiết bị hỏng hóc, không ổn định, quy trình chưa được chuẩn hóa, các thao tác mỗi công nhân mỗi khác nhau, các khuyết tật lặp đi lặp lại không có các biện pháp đề xuất cải tiến… ở mức lãng phí cao. Bài báo đề xuất cần có sự ký kết giữa nhà máy với hộ nông dân nhằm đảm bảo sự cân bằng trong sản xuất, nâng cấp công nghệ, chuẩn hóa quy trình, xây dựng các chính sách kh...

 • 4167-133-8128-3-10-20190513.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Công Nhất (2019)

 • Biến đổi khí hậu hiện được coi là một trong những “vấn đề toàn cầu” mang tính cấp bách nhất mà nhân loại đang quan tâm giải quyết. Trong bối cảnh đó đã xuất hiện ngày càng nhiều các ngành khoa học nghiên cứu về sinh thái gọi chung là các khoa học về sinh thái trong đó có triết học sinh thái. Triết học sinh thái là một thuật ngữ được dùng để diễn đạt về một chuyên ngành triết học mới xuất hiện từ những năm 1980 của thế kỷ trước. Mặc dù mới xuất hiện nhưng triết học sinh thái lại tỏ ra có một ảnh hưởng ngày càng to lớn bởi không chỉ tính chất liên ngành trong nghiên cứu mà còn thể hiện tính thực tiễn, tính thời đại mang tính cấp bách của nó. Trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận ch...

 • 4173-133-8131-3-10-20190513.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Kim Khánh Ly; Nguyễn, Thị Ngọc Anh; Nguyễn, Thu Trang (2019)

 • Hiện nay, khi mà các quốc gia trên thế giới đều đang hướng đến một nền kinh tế năng động và phát triển thì không thể không nói đến yếu tố “nguồn lao động”. Rõ ràng, đây là một yếu tố có ảnh hưởng rất lớn vì khi nguồn lao động có chất lượng cao thì quá trình phát triển kinh tế sẽ thuận lợi, dễ dàng hơn và ngược lại. Tuy nhiên, một thực tế đang trở thành vấn đề đáng quan tâm hiện nay đó chính là quá trình di động xã hội của các nguồn lao động, trong đó có nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao. Hiện tượng này trong các tổ chức, các quốc gia ngày càng diễn ra phổ biến và phức tạp hơn. Có nhiều biểu hiện của hiện tượng di động xã hội của nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao nhưng trong bài vi...

 • 4156-133-8126-3-10-20190513.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Phú Hải (2019)

 • Nghiên cứu về kiểm soát quyền lực trong chu trình chính sách công là cách tiếp cận mới và phù hợp trong khoa học chính sách công. Đó là sự xem xét tính động của kiểm soát quyền lực chính trị, cách tiếp cận này làm bộc lộ vai trò của các chủ thể chính trị - xã hội trong kiểm soát quyền lực. Nghiên cứu phân tích vai trò của các chủ thể trong hệ thống chính trị đối với chu trình chính sách công; làm rõ cơ chế kiểm soát quyền lực đối với các chủ thể cốt lõi trong chính sách công: kiểm soát quyền lực đối với Đảng Cộng sản Việt Nam với sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong hoạch định chính sách công, đánh giá chính sách công; kiểm soát quyền lực đối với Nhà nước v...

 • 4150-133-8125-3-10-20190513.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Huyền Trang (2019)

 • Khoa học, Công nghệ và Đổi mới (STI) đóng vai trò rất khác nhau ở các nước phát triển và đang phát triển. Tại các nước phát triển với nhiều điều kiện tiên tiến, STI là động lực thúc đẩy đổi mới công nghệ, đồng thời đóng vai trò chủ đạo trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Trái lại, ở các nước đang phát triển, STI có vai trò không đáng kể do cấu trúc kinh tế và xã hội lạc hậu và sự phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ nước ngoài. Gần đây, cùng với sự thừa nhận về những lợi ích to lớn của STI trong hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội và quá trình công nghiệp hóa, nhận thức về tính thiết yếu của STI tại các nước đang phát triển đã ngày một gia tăng. Vấn đề hiện tại nằm ở chỗ làm...

 • 4170-133-8130-3-10-20190513(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Phương Trang; Trần, Tiến Anh (2019)

 • Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, việc đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp có thể được xem xét dưới góc độ đánh giá về năng lực công nghệ ứng dụng trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Kết quả dựa trên phương pháp tổng hợp tài liệu theo hướng tiếp cận năng lực của con người trong chuỗi hoạt động từ việc lựa chọn công nghệ theo năng lực, khả năng sử dụng công nghệ và phát triển công nghệ. Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí đánh giá năng lực công nghệ: (1) Năng lực tìm kiếm công nghệ, (2) năng lực tiếp nhận công nghệ, (3) năng lực làm chủ công nghệ, (4) năng lực cải tiến và (5) năng lực đổi mới về nguyên lý công nghệ

 • Chính quyền địa phương và thực hiện chính sách ứng phó biến đổi khí hậu tại Trung Quốc Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Hoài Sơn; Nguyễn, Văn Hòa (2018)

 • Trên cơ sở nghiên cứu một số tài liệu thứ cấp liên quan đến thực hiện chính sách biến đổi khí hậu ở chính quyền địa phương của Trung Quốc, bài viết tiến hành tổng thuật lại cách thức mà Trung Quốc làm cho chính quyền địa phương trở thành một chủ thể không thể thiếu trong quá trình thực hiện chính sách này. Từ đó phân tích và rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Bài viết đúc kết được bốn bài học. Thứ nhất là cần kết hợp cách tiếp cận từ dưới lên và từ trên xuống trong quy trình chính sách ứng phó biến đổi khí hậu. Thứ hai, chính quyền địa phương phải thật sự chuyển hoá, lồng ghép các mục tiêu về môi trường vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương mình. Thứ ba, x...

 • Cách tiếp cận thị trường trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu Kinh nghiệm Hoa Kỳ.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Nam; Hoàng, Thị Huê (2018)

 • Đẩy mạnh cách tiếp cận thị trường, giúp giảm gánh nặng cho Nhà nước và huy động được nguồn lực của nhiều thành phần trong xã hội, đang là xu hướng vận động chung của các chính sách trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bài viết này phân tích bản chất của cách tiếp cận này và bàn luận về các điều kiện cần để thực hiện thành công, dựa trên các kinh nghiệm từ Hoa Kỳ và một số nước có nền kinh tế thị trường phát triển. Đặc biệt, bài viết còn tổng hợp một số giải pháp cụ thể, là bài học có thể được áp dụng tại Việt Nam khi thực hiện cách tiếp cận này

 • Towards the Higher Education 4.0 – Characteristics and Criteria.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Đức; Nguyễn, Hữu Thành Chung; Nghiêm, Xuân Huy; Mai, Thị Quỳnh Lan; Trần, Thị Bích Liễu; Hà, Quang Thụy; Nguyễn, Lộc (2018)

 • Giáo dục đại học đáp ng với cuộc cách mạng công nghiệp lần th tư (gọi tắt “đại học 4.0”) trong nghiên cứu này được xác định là mô hình đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo, trong đó thành tố đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là triết lý, mục tiêu và phương thức tạo ra giá trị gia tăng; còn thành tố thông minh là phương thức và điều kiện tổ chức thực hiện dựa vào các tiến bộ của công nghệ 4.0. Các đặc trưng cơ bản của mô hình đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo được mô tả trong mô hình “543”, bao gồm: đào tạo định hướng khởi nghiệp (mô hình 5 trong 1); nghiên cứu hàn lâm định hướng đổi mới sáng tạo; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (mô hình 4 trong 1); đại học thông m...

 • INCLUSIVE LEARNING ENVIRONMENT FOR STUDENTS WITH DISABILITIES IN VIETNAM’S HIGHER EDUCATION – AN ANALYSIS OF THE EXISTING POLICIES AND LEGAL FRAMEWORK.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thuy Anh (2018)

 • Vietnam is one of the countries that have the highest numbers of persons with disabilities (PWDs). According to the 2009 Census there are approximately 6.1 million PWDs accounting for 7.8% of Vietnamese population. Research has shown that the number of PWDs who attend higher education in Vietnam is extremely low and only 0.1% of PWDs has completed a bachelor program at higher education level. The purpose of this paper is to provide an overview of the status of PWDs in Vietnam as well as analyse the country’s legal framework and policies governing PWDs. To this end, the paper firstly presents facts and figures regarding PWDs in Vietnam. Secondly, the paper reviews Vietnam’s commitments...

 • Analysis of Access and Equity in Higher Education System in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vu, Hoang Linh; Nguyen, Thuy Anh (2018)

 • The higher education system in Vietnam has expanded rapidly during the past two decades. Yet, the equity in terms of access to higher education in the country is understudied. This paper is an attempt to look at Vietnam’s current higher education system in terms of access and equity. Using logistic regression model and data from the Vietnam Household Living Standard Survey 2016, the paper also examines the factors explaining the enrolment in higher education in Vietnam. It shows that there has been a wide gap in the access between the rich and the poor, and between the Kinh/Hoa majority and the ethnic minority group in Vietnam. Therefore, public policies to assist disadvantaged group...

 • The role of the commune-level political system in building new rural areas.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Toàn (2018)

 • Bài viết phân tích các vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Bao gồm các vai trò: 1) nắm bắt chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật xây dựng nông thôn mới; 2) tuyến truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới; 3) lãnh đạo lập kế hoạch chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; 4) tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới; 5) kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới; 6) huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới; 7) đề xuất, kiến nghị lên các cơ quan và cấp có thẩm quyền

 • The Policies for Development for Technology and Science information System in Viet nam Maritime University.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Huy Thắng (2018)

 • Bài báo nghiên cứu, đánh giá thực trạng về Hệ thống thông tin khoa học và công nghệ và một số chính sách phát triển hệ thống này tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Mô tả chi tiết các bước áp dụng chính sách và một số ưu nhược điểm trong quá trình thực hiện các chính sách này. Đề xuất thay đổi chính sách đầu tư và phát triển hệ thống thông tin khoa học và công nghệ trong thời gian tới tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

 • Model of Community Participation in Science and Technology Management The Case Study of Ha Nam Province.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Tiến (2018)

 • Quá trình tham gia quản lý khoa học và công nghệ của cộng đồng đang là một xu hướng phát triển mới ở Việt Nam. Sự phát triển này đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và đời sống xã hội. Bài viết này sẽ tập trung trình bày 3 vấn đề chính: i. Khái quát các mô hình quản lý khoa học và công nghệ của cộng đồng hiện nay; ii. Tìm hiểu hai mô hình cộng đồng tham gia quản lý khoa học và công nghệ ở tỉnh Hà Nam; iii. Đưa ra một số nhận xét, kiến nghị cho Hà Nam nói riêng và cả nước nói chung.

 • Assessing the Status of Building and Developing the Excellence Research Groups at Vietnam National University, Hanoi.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Đào, MInh Quân (2018)

 • Với mục tiêu nhìn nhận và đánh giá đúng đắn hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh (NNCM) trong các trường đại học, để từ đó giúp cho các nhà hoạch định chính sách có thể tham khảo và xây dựng được chiến lược phát triển đúng đắn cho nền khoa học và công nghệ (KH&CN) nước nhà. Trong bài viết này chúng tôi lựa đối tượng nghiên cứu để đánh giá là các NNCM ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Tiêu chí đầu vào (input), đầu ra (output) là 2 tiêu chí được chúng tôi sử đụng để đánh giá. Việc đánh giá NNCM sẽ tập trung vào 3 nội dung chính sau đây: (1) Tầm nhìn và thực trạng xây dựng NNCM ở ĐHQGHN; (2) Đánh giá hiệu quả hoạt động của NNCM ở ĐHQGHN; (3) Kết luận.

 • Enhance the Capacity of Innovation in the Enterprises from Experience of South Korea, Malaysia and Propose to Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Văn Khiêm; Hồ, Thế Nam Phương; Bùi, Tiến Dũng (2018)

 • Bài viết này nghiên cứu chính sách nâng cao năng lực đổi mới (innovation) trong doanh nghiệp với kinh nghiệm Hàn Quốc, Malaysia. Đây là hai quốc gia tiêu biểu về thực hiện chính sách nâng cao năng lực đổi mới trong doanh nghiệp thành công. Các quốc gia này có xuất phát điểm với điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ thực hiện các chính sach nâng cao năng lực đổi mới trong doanh nghiệp phù hợp đã giúp họ nhanh chóng trở thành các quốc gia có vị thế cao trên thế giới. Hàn Quốc, Malaysia trước đây có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam hiện nay gợi suy cho nước ta trong hoạch định chính sách nâng cao năng lực đổi mới của các doanh nghiệp.

 • Determinants of Public Debt in Lower-Middle Income Countries.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vu, Duc Thuan (2018)

 • This paper aims is to empirically investigate the influence of macro–economic factors on the changes of the public debt in lower middle-income countries. By applying DGMM regression method on the dataset of 40 countries during the 1996-2015, the study provides empirical evidences on the role of macroeconomic factors on changes of public debt in lower middle-income countries, including trade openness, interest rates, budget surplus, inflation, economic growth, foreign direct investment, infrastructure, financial development. However, the unemployment rate does not have any impact whatsoever on debt to GDP ratios over the period. The study also implies that the policy-makers should give...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 85