Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5549
Title: Hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai để phát triển thị trƣờng quyền sử dụng đất
Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: Luật đất đai;Quyền sử dụng đất;Pháp luật Việt Nam;Thị trường
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 11 tr.
Abstract: Trình bày một số khái niệm kinh tế, khái niệm pháp lý, các yếu tố cơ bản và các loại thị trường quyền sử dụng đất; khái quát vai trò của thị trường sử dụng đất đối với phát triển kinh tế. Tìm hiểu thực trạng hệ thống pháp luật về thị trƣờng quyền sử dụng đất ở Việt Nam, đồng thời so sánh pháp luật đất đai của Việt Nam điều chỉnh thị trường quyền sử dụng đất với pháp luật một số quốc gia trên thế giới. Nêu một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai để phát triển thị trường quyền sử dụng đất ở Việt Nam về mặt nội dung, các quy phạm pháp luật điều chỉnh thị trường quyền sử dụng đất; cần cải cách tài chính liên quan đến thị trường quyền sử dụng đất; làm rõ ranh giới giữa quản lý nhà nước và thị trƣờng kinh doanh tự do theo quy luật khách quan của thị trường; quy hoạch đất khoa học gắn liền với mục tiêu môi trường và phát triển bền vững; cải cách cơ chế xây dựng pháp luật
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5549
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01931.pdf
  • Description : 
  • Size : 284.11 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.