Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55519
Title: Bị hại trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật
Authors: Trần, Thu Hạnh
Keywords: Bị hại;Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Trong bối cảnh Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 đã được ban hành nhưng tạm thời chưa có hiệu lực, tác giả nghiên cứu những quy định về bị hại, các quyền và nghĩa vụ của bị hại và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện các quy định này trong BLTTHS năm 2015.
Description: tr. 55-60
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55519
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 4105-85-7635-1-10-20170712.pdf
  • Description : 
  • Size : 246.82 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.