Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55573
Title: Pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức của tội phạm có tổ chức
Authors: Nguyễn, Khắc Hải
Lê, Hồng Thái
Trịnh, Xuân Tùng
Keywords: Tội phạm có tổ chức;Mối đe dọa mới;Tội phạm phi truyền thống;Tổ chức tội phạm
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 1
Abstract: Nghiên cứu này đề cập đến tội phạm có tổ chức là một mối đe dọa mới và những thách thức mà pháp luật hình sự Việt Nam phải đối mặt. Tội phạm có tổ chức đã chuyển từ các hoạt động phạm tội truyền thống sang các dạng mới và củng cố vai trò của nó trong các hoạt động khác. Toàn cầu hóa tác động đến các hoạt động và các cấu trúc của tội phạm có tổ chức, tạo ra các cấu trúc đa dạng của tội phạm có tổ chức tại Việt Nam. Nhận diện được các hoạt động và các cấu trúc của tội phạm có tổ chức và mô tả chính xác những đặc trưng của chúng trong Bộ luật hình sự là cơ sở cho việc quy định trách nhiệm hình sự đối với các thành viên của các cơ cấu tội phạm có tổ chức.
Description: tr. 1-10
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55573
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 4057-85-7527-1-10-20170329.pdf
  • Description : 
  • Size : 345.04 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.