Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55582
Title: Quy định về tạm ứng, ứng trước ngân sách nhà nước - Bất cập và phương hướng hoàn thiện
Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương
Keywords: Tạm ứng;Ứng trước;Ngân sách Nhà nước;Luật Ngân sách Nhà nước
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 1
Abstract: Tạm ứng, ứng trước ngân sách nhà nước (NSNN) được qui định trong Luật NSNN được Quốc hội ban hành năm 2002 và tiếp tục được ghi nhận trong Luật NSNN được Quốc hội sửa đổi, bổ sung năm 2015. Việc tạm ứng, ứng trước ngân sách là cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chi theo dự toán và các nhiệm vụ chi cấp bách để thực hiện dự án đầu tư công. Pháp luật hiện hành về cơ bản đã hoàn thiện tạo cơ sở pháp lý cho quyết định tạm ứng, ứng trước ngân sách, tuy nhiên, để bảo đảm hiệu quả thực thi pháp luật cần có sự kiểm tra, kiểm soát toàn diện của Cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước về tình trạng thu chi của các cấp ngân sách và đơn vị dự toán nói chung và cụ thể liên quan đến các khoản tạm ứng để tránh tình trạng vi phạm gây thất thoát ngân sách từ tạm ứng, ứng trước NSNN. Ngoài ra, pháp luật cần có qui định chặt chẽ điều kiện ứng trước, nguồn ứng trước và trách nhiệm của người liên quan đến khoản ứng trước.
Description: tr. 11-17
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55582
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 4057-85-7527-1-10-20170329.pdf
  • Description : 
  • Size : 345.04 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.