Tìm hiểu về Bồ Tát Quan Thế Âm qua kinh Thủ Lăng Nghiêm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55584Tìm hiểu về Bồ Tát Quan Thế Âm qua kinh Thủ Lăng Nghiêm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55584