Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55592
Title: Đánh giá hệ thống ngân hàng Việt Nam qua một số chỉ số lành mạnh tài chính
Authors: Nguyễn, Thị Minh Huệ
Keywords: Chỉ số lành mạnh tài chính (FSIs);Chương trình Đánh giá Khu vực Tài chính (FSAP)
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 28 (2012);
Abstract: Sựlành mạnh và hiệu quả của hệ thống ngân hàng đang là vấn đềquan tâm của nhiều quốc gia. Chương trình Đánh giá Khu vực Tài chính (Financial Sector Assessment Program) của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế được xây dựng nhằm hỗ trợ tất cả các quốc gia trong việc duy trì sự ổn định và phát triển của hệ thống tài chính. Theo đó, các chỉ số lành mạnh tài chính (Financial Soundness Indicators - FSIs) đối với khu vực ngân hàng là một trong những nội dung được xây dựng làm căn cứ đánh giá sựlành mạnh và hiệu quả của hệ thống ngân hàng. Dựa trên kết quả tính toán một số chỉ số lành mạnh tài chính của 34 trong số42 ngân hàng thương mại Việt Nam, nhóm tác giả bước đầu nêu ra một sốgợi ý chính sách nhằm tăng cường sựlành mạnh và ổn định của hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Description: tr. 158-166
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55592
ISSN: 2588-1108
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Đánh giá hệ thống ngân hàng Việt Nam qua một số chỉ số lành mạnh tài chính .pdf
  • Description : 
  • Size : 383.47 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.