Bài thơ "Cáo tật thị chúng" của Mãn Giác thiền sư đời Lý được đưa vào giảng dạy trong nhà trường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55603Bài thơ "Cáo tật thị chúng" của Mãn Giác thiền sư đời Lý được đưa vào giảng dạy trong nhà trường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55603