Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55666
Title: Các mô hình pháp luật tiêu biểu về bắt giữ tàu biển trên thế giới
Authors: Nguyễn, Tiến Vinh
Keywords: Bắt giữ tàu biển;Kiện đ i vật (acto in rem);Kiện đ i nhân (acto in personam);Công ước năm 1952 về bắt giữ tàu biển;Công ước năm 1999 về bắt giữ tàu;Pháp luật nước ngoài về bắt giữ tàu biển.
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32;Số 4
Abstract: Bài viết nghiên cứu một số mô hình pháp luật tiêu biểu của nước ngoài về bắt giữ tàu biển. Trong phần đầu, bài viết phân biệt sự khác biệt có tính nền tảng giữa bắt giữ tàu biển theo thủ tục kiện đối vật tại những nước theo truyền thống thông luật và bắt giữ tàu biển theo thủ tục kiện đối nhân tại những nước theo truyền thống dân luật. Tiếp đó, bài viết đề cập đến ba mô hình pháp luật bắt giữ tàu biển tiểu biểu của Anh - đại diện cho các nước theo truyền thống thông luật, Pháp - đại diện cho các nước theo truyền thống dân luật và Hoa Kỳ, là nước có pháp luật bắt giữ tàu biển kết hợp cả hai mô hình của Anh và Pháp. Phần cuối của bài viết đưa ra một số nhận định, đánh giá đối với những mô hình pháp luật tiêu biểu này, cần thiết cho sự nghiên cứu, so sánh tiếp theo đối với pháp luật Việt Nam.
Description: tr. 46-55
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55666
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 4069-85-7558-1-10-20170404.pdf
  • Description : 
  • Size : 319.03 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.