Hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường nước trong khu công nghiệp ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55671Hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường nước trong khu công nghiệp ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55671