Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55673
Title: Pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức an ninh phi truyền thống
Authors: Trịnh, Tiến Việt
Dương, Văn Tiến
Keywords: An ninh truyền thống;an ninh phi truyền thống;Pháp luật hình sự;tội phạm phi truyền thống
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32;Số 4
Abstract: Nghiên cứu về pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức an ninh phi truyền thống là vấn đề mới trong khoa học luật hình sự và khoa học an ninh. Với cách tiếp cận mới, bài viết giải quyết sơ bộ về vấn đề an ninh phi truyền thống trong mối quan hệ với an ninh truyền thống, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, những thách thức an ninh phi truyền thống đối với pháp luật hình sự Việt Nam. Trên cơ sở đó, đưa ra các yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách hình sự và pháp luật hình sự ở nước ta hiện nay nhằm ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống.
Description: tr. 82-91
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55673
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 4073-85-7568-1-10-20170404.pdf
  • Description : 
  • Size : 357.89 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.