Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55678
Title: Vấn đề trao quyền độc lập và sự thất bại của thực dân Pháp ở Việt Nam
Authors: Nghĩa Viết Trần
Keywords: Độc lập, thất bại, thực dân Pháp, Bảo Đại, Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 31, Số 3 (2015) 37-47;
Abstract: Để đối phó với phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam, từ những năm 1920 đến trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thực dân Pháp nhiều lần hứa hẹn về việc nới rộng các quyền tự do, dân chủ cho người dân Việt Nam và mở rộng quyền nội trị cho triều Nguyễn. Tuy nhiên, thực dân Pháp đã không thực hiện những hứa hẹn này một cách chân thành. Trong thời kỳ 1945-1954, thực dân Pháp nhiều lần hứa hẹn trao trả quyền độc lập cho nước Việt Nam. Nhưng thay vì trao trả nền độc lập đó cho Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chính phủ đại diện cho nhân dân Việt Nam, thì thực dân Pháp chỉ đàm phán với chính quyền Bảo Đại do chúng lập nên. Thực dân Pháp cũng không có thành ý trao trả nền độc lập thực sự cho chính quyền Bảo Đại. Sự lừa dối trong việc trao trả nền độc lập là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của thực dân Pháp ở Việt Nam.
Description: tr. 37-47
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55678
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 228-1-444-1-10-20160405.pdf
  • Description : 
  • Size : 219.45 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.