Tạo chữ đẹp với Photoshop

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55683Tạo chữ đẹp với Photoshop

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55683