Hình thức pháp lý của doanh nghiệp xã hội: Kinh nghiệm nước Anh và một số gợi mở cho Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55872Hình thức pháp lý của doanh nghiệp xã hội: Kinh nghiệm nước Anh và một số gợi mở cho Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55872