Giáo trình vật lý lượng tử: tóm tắt lý thuyết và bài tập

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55880Giáo trình vật lý lượng tử: tóm tắt lý thuyết và bài tập

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55880