Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56106
Title: Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự của Việt Nam: Suy ngẫm về những nguyên tắc cơ bản
Authors: Lê, Văn Cảm
Keywords: Hoàn thiện pháp luật;Tư pháp hình sự;Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 29;Số 3
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu các phạm trù có liên quan như khái niệm, ý nghĩa, mục tiêu, đối tượng và đòi hỏi của việc hoàn thiện pháp luật về tư pháp hình sự (TPHS), bài viết đề cập đến việc phân tích nội dung khoa học của những nguyên tắc hoàn thiện pháp luật về TPHS trước yêu cầu sửa đổi Hiến pháp (SĐHP) của giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền (NNPQ) như: 1) Phù hợp với thông lệ quốc tế; 2) Công khai, dân chủ và minh bạch; 3) Kết hợp giữa khoa học và thực tiễn; 4) Hợp tác quốc tế; 5) Pháp chế.
Description: tr. 1-11
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56106
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1271-1-2482-1-10-20160606.pdf
  • Description : 
  • Size : 236.96 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.