Tương đương dịch thuật và tương đương thuật ngữ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56505Tương đương dịch thuật và tương đương thuật ngữ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56505