Cơ chế kiểm tra, giám sát trong hoạt động tố tụng hình sự Việt Nam - thực trạng và phương hướng hoàn thiện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56580Cơ chế kiểm tra, giám sát trong hoạt động tố tụng hình sự Việt Nam - thực trạng và phương hướng hoàn thiện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56580