Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56787
Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu trao đổi Anion từ Polystiren phế thải ứng dụng để xử lý PO43- trong môi trường nước
Authors: Hoàng, Anh Huy
Mai, Văn Tiến
Keywords: Nghiên cứu chế tạo;Vật liệu;Polystiren;Môi trường nước
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Hoàng, A. H, Mai, V. T. (2017). Nghiên cứu chế tạo vật liệu trao đổi Anion từ Polystiren phế thải ứng dụng để xử lý PO43- trong môi trường nước. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 33, 1, 36-42.
Series/Report no.: Tạp chí Các Khoa học Trái đất và Môi trường
Abstract: Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứu chế tạo vật liệu trao đổi anion từ polystiren phế thải và thử nghiệm khả năng xử lý PO43- của vật liệu trong nước vởi mục đích nghiên cứu vật liệu xử lý nước có chi phí thấp, thân thiện với môi trường và tái sử dụng chất thải rắn. Quá trình tổng hợp nhựa trao đổi anion từ polystiren phế thải trải qua ba giai đoạn bao gồm phân loại và làm sạch, phản ứng clometyl hóa vòng thơm và phản ứng amin hóa để tạo nhựa trao đổi anion. Ảnh hưởng của các tác nhân phản ứng clometyl hóa, nhiệt độ, thời gian và hàm lượng etylen điamin tới hiệu suất phản ứng, khả năng trao đổi của nhựa đã được nghiên cứu đánh giá khảo sát. Độ bền kéo, độ bền nén của nhựa được xác định bằng các phương pháp tiêu chuẩn. Độ bền kéo của nhựa đạt 28,90 (N/mm2), độ bền nén 54,40 (N/mm2), dung lượng trao đổi cực đại đối với ion PO43- của nhựa đạt 10,50 mgPO43-/g.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56787
Language: vi
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nghiên cứu chế tạo vật liệu trao đổi Anion từ Polystiren phế thải ứng dụng để xử lý PO43- trong môi trường nước.pdf
  • Description : 
  • Size : 220.77 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.