Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56805
Title: Nhu cầu và những quan điểm cơ bản hoàn thiện chế định hình phạt bổ sung trong luật hình sự Việt Nam
Authors: Trịnh, Quốc Toản
Keywords: Quan điểm;Hoàn thiện chế định;Hình phạt bổ sung;Luật Hình sự Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Trịnh, Q. T. (2009). Nhu cầu và những quan điểm cơ bản hoàn thiện chế định hình phạt bổ sung trong luật hình sự Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học, 25, 224-233.
Series/Report no.: Tạp chí Luật học
Abstract: Hoàn thiện chế định hình phạt bổ sung (HPBS) nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế của Việt Nam; Đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam. Nhu cầu hoàn thiện các quy định về HPBS cũng bắt nguồn từ chính những tồn tại, hạn chế, khiếm khuyết nhất định của các quy định này trong pháp luật hình sự của nước ta. Hoàn thiện các quy định về HPBS trong PLHS Việt Nam hiện nay là một tất yếu khách quan. Tuy nhiên, để hoàn thiện các quy định về HPBS đáp ứng được các yêu cầu khách quan nói trên, cần phải dựa trên những quan điểm chỉ đạo như: 1) Quán triệt các đường lối, chính sách hình sự của Đảng và của Nhà nước; 2) Xây dựng các quy định về HPBS trong pháp luật hình sự phải đảm bảo tính toàn diện, thống nhất, đồng bộ và khả thi; 3) Bảo đảm sự phân hóa trách nhiệm hình sự và cá thể hóa hình phạt; 4) Bảo đảm tính kế thừa và tiếp thu kinh nghiệm lập pháp hình sự nước ngoài.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56805
ISSN: 2588-1167
Language: vi
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1907-1-3708-1-10-20161103.pdf
  • Description : 
  • Size : 247.52 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.