Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56836
Title: Chế định hợp đồng dân sự vô hiệu trước yêu cầu sửa đổi bổ sung Bộ Luật dân sự năm 2005
Authors: Bùi, Thị Thanh Hằng
Keywords: Chế định;Hợp đồng Dân sự;Sửa đổi bổ sung;Bộ luật dân sự;2005
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Bùi, Thị Thanh Hằng. (2009). Chế định hợp đồng dân sự vô hiệu trước yêu cầu sửa đổi bổ sung Bộ Luật dân sự năm 2005. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học, 25, 172-179.
Series/Report no.: Tạp chí Luật học
Abstract: Theo Điều 121 Điều 410 Bộ Luật dân sự (BLDS) năm 2005 các quy định về giao dịch dân sự vô hiệu cũng được áp dụng đối với hợp đồng vô hiệu. Tuy nhiên, những điều kiện về hợp đồng dân sự vô hiệu không được qui định chi tiết mà được chỉ dẫn đến các qui định có liên quan của Bộ luật. Do vậy, bài viết đã xem xét hợp đồng dân sự vô hiệu trên cơ sở các phân tích trong mối liên hệ chặt chẽ với những quy định khác trong toàn bộ các qui định của BLDS 2005 như: định nghĩa hợp đồng dân sự vô hiệu; vi phạm điều kiện để hợp đồng dân sự có hiệu lực; hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu và thời điểm xác định thời hạn yêu cầu tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu… Trên cơ sở đó bài viết đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chế định này.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56836
ISSN: 2588-1167
Language: vi
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1901-1-3696-1-10-20161103.pdf
  • Description : 
  • Size : 367.34 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.