Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56970
Title: Sư thưc hành hoc tâp tích cưc của sinh viên: Một thử nghiệm mô hình hóa các yêu tô tác động
Authors: Nguyễn, Quý Thanh
Keywords: hành vi học tập chù động; hành vi học tập tích cực; mô hình hóa toán học
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Q. T. (2010). Sư thưc hành hoc tâp tích cưc của sinh viên: Một thử nghiệm mô hình hóa các yêu tô tác động. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học xã hội và nhân văn, 26, 174-181.
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn
Abstract: H ành vi học tập m ang tính chù động, tích cực cùa sinh viên là chù đề được các nhiều nhà nuhiên cứu về lĩnh vực iiiáo dục quan tâm. N tìhìẽn cứu này nhàm làm rõ xem nhừng yếu tố nào có ihể uiải thích về thực hành (hành vi) học lặp chủ động, tích cực cùa sinh viên V iệt N am . N ghiên cứu áp dụriẸ phương pháp phân tích hồi qui đa biến nhằm xây dựng các m ô hình giải thích, dự doản tốt nhát đối với hành vi học tập chủ động với nhừng biên sô thuộc vê điêu kiện, môi trường học tập, giảng dạy cũng như nhừng đặc điểm tính cách của cá nhân
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56970
Language: vi
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1853-1-3600-1-10-20161102.pdf
  • Description : 
  • Size : 867.79 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.