Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56971
Title: Đặc điểm tướng trầm tích Pleistocen muộn - Holocen đới bờ châu thổ sông Mê Công
Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang
Trần, Nghi
Đinh, Xuân Thành
Keywords: Tướng trầm tích;Châu thổ sông Mê Công;Đới bờ;Pleistocen muộn - Holocen
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, T. H. T, Trần, N, Đinh, X. T. (2016). Đặc điểm tướng trầm tích Pleistocen muộn - Holocen đới bờ châu thổ sông Mê Công. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 32, 2S, 69-80.
Series/Report no.: Tạp chí Các Khoa học Trái đất và Môi trường
Abstract: Châu thổ sông Mê Công là một trong các châu thổ lớn trên thế giới và có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Dựa trên cơ sở phân tích mẫu tại 8 lõi khoan, 530 mẫu trầm tích tầng mặt, phân tích 44 mặt cắt địa chấn nông phân giải cao từ đề tài KC09.13/11-15 và các nguồn tài liệu tổng hợp, đặc điểm tướng trầm tích Pleistocen muộn phần muộn - Holocen đới bờ châu thổ sông Mê Công đã được làm sáng tỏ. Trầm tích Pleistocen muộn phần muộn - Holocen (Q13b - Q2) đới bờ châu thổ sông Mê Công có cấu trúc của một phức tập hoàn chỉnh (sequence) gồm 3 miền hệ thống: miền hệ thống trầm tích biển thấp (LST) được đặc trưng bởi nhóm tướng aluvi biển thoái thấp; miền hệ thống trầm tích biển tiến (TST) được đặc trưng bởi 3 nhóm tướng: nhóm tướng aluvi biển tiến (at), bao gồm các tướng đê tự nhiên và đồng bằng ngập lụt; nhóm tướng chuyển tiếp biển tiến bao gồm các tướng lòng cửa sông, bãi triều, đầm lầy, estuary và chuyển tiếp; nhóm tướng biển đặc trưng là tướng vũng vịnh; miền hệ thống trầm tích biển cao (HST) đặc trưng bởi nhóm tướng châu thổ (amr), bao gồm các tướng chân châu thổ, tiền châu thổ, bãi triều, lòng cửa sông và đồng bằng châu thổ.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56971
ISSN: 2588-1094
Language: vi
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Đặc điểm tướng trầm tích Pleistocen muộn - Holocen đới bờ châu thổ sông Mê Công.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.