Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56981
Title: Giáo trình phân tích báo cáo tài chính
Authors: Nguyễn, Năng Phúc
Keywords: Báo cáo tài chính;Doanh Nghiệp
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHKTQD
Abstract: Mục đích cơ bán của việc phân tích báo cáo tài chính là nhằm cung cấp nhũng thông tin cần thiết giúp các đối tượng sử dụng thông tin đánh giá khách quan về ...
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56981
Language: vi
Format Extent: 394 p.
Appears in Collections:600 - Khoa học ứng dụng

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_G0_38412.pdf
  • Description : 
  • Size : 14.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.