Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56991
Title: Giáo trình thanh toán quốc tế : dành cho các trường đại học
Authors: Nguyễn, Văn Tiến
Keywords: Thanh toán quốc tế;Tài trợ ngoại thương
Issue Date: 2008
Publisher: H. : Thống kê
Abstract: Chương 1. TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ Chương 2. HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG Chương 3. ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Chương 4. CHỨNG TỪ THƯƠNG MẠI TRONG TTQT Chương 5. PHƯƠNG TIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ Chương 6. PHƯƠNG PHÁP THANH TOÁN KHÔNG CÓ TẬP QUÁN QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH Chương 7. PHƯƠNG THỨC NHỚ THU Chương 8. PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ Chương 9. QUY TRÌNH MỘT SỐ LOẠI L/C ĐẶC BIỆT Chương 10. KIỂM TRA CHỨNG TỪ TRONG GIAO DỊCH L/C Chương 11. BẢO LÃNH NGÂN HÀNG TRONG NGOẠI THƯƠNG Chương 12. TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56991
Language: vi
Format Extent: 591 p.
Appears in Collections:300 - Khoa học xã hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_G0_48682.pdf
  • Description : 
  • Size : 17.76 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.